Bidat ve Hurafelerin Ortaya Çıkış Sebepleri

Bidat ve Hurafelerin Ortaya Çıkış Sebepleri

Cehalet: İnsan hayatında meydana gelen her türlü olumsuzluk,zarar ve kötülüğün sebebi cehalettir.Her türlü bidat ve hurafe cehale tten, eğitim ve öğretim eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Kur’an ve sünnetin pek çok yerinde ilmin önemi vurgulanmakta, cehaletten kaçınma emredilmektedir. Allah’ın, “Cahillerden yüz çevir!” mealindeki uyarısı, bu konuda çok şey ifade etmektedir. Yeterli bilgiye sahip olmadığı veya iyi niyet taşımadığı halde din adına konuşan kişilerin yanlış yorumları, kendilerini dinleyen toplulukları Allah yolundan saptırmakta ve onları çeşitli kötü sonuçlara götürmektedir.

Menfaat: İnsanlar arasında bidat ve hurafelerin yayılmasında etkili olan sebeplerden biri de, maddî veya manevî menfaat duygularıdır. Siyasî veya manevî statü elde etmek için dinde yeri olmayan bazı şeyleri dindenmiş gibi gösterip insanları sömürenler olduğu bir gerçektir. Bunun yanında maddî rant sağlamak için aynı yollara başvuranlar da vardır.

Kasıtlı Tahrifat: Kötü niyetli olup dinde tahrifat yapmak isteyenler, zaman zaman Kur’an âyetlerini bile değişik şekillerde yorumlayarak Kur’an ve sünnet ruhuna ters düşen, İslâm inancı ile bağdaşmayan fikirleri ileri sürmektedirler. Bu tür art niyetli insanların dinde meydana getirmeye çalıştıkları reform ve tahribatları da birer bidat ve hurafedir.

Bidat ve Hurafelerin Ortaya Çıkış Sebepleri

Sağlam Bilgi Kaynaklarını Kullanmama: İslâm dinini yeterli derecede bilmeyen, fakat dini anlatan kişiler, vaaz ve nasihatlerinde aslı esası olmayan masal türü kıssaları din adına söylemektedirler. Bu tür bilgiler, bidat ve hurafe türünden olup insanların yanlış bilgilendirilmelerine sebep olmaktadır.

Aşırılık: İnsanların bazı kişilere karşı aşırı derecede saygı ve sevgi duymaları, onların vefatından sonra onları bir tür kutsallaştırmaya götürmektedir. Kişilere ve tabiattaki çeşitli varlıklara karşı aşırı derecede gösterilen bu tür ilgiler, toplum içerisinde çeşitli bidat ve hurafelerin meydana gelmesine sebep olmaktadır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir