Elmalı Hamdi Hoca Kimdir?

Elmalı Hamdi Hoca Kimdir1878’de Antalya’nın Elmalı kazasında doğdu. 1909 yılında Mülkiye Mektebi’nde Ahkâm-ı Evkâf ve Arâzî dersleri okuttu ve yine aynı yıllarda Mekteb-i Kuzâtta “Fıkıh” dersleri verdi. Daha sonra Darû’l-Hikmeti’l-İslamiye (Şeyhü’l-İslamlığa bağlı Yüksek Müşavere Heyeti) üyeliğine ve bir müddet sonra da başkanlığına tayin edildi. I. Dünya Savaşı’ndan sonra Evkaf Nazırlığı’nda bulundu ve bu sırada Âyan Meclisi üyesi oldu. Elmalı Hamdi Yazır, Erenköy’de 27 Mayıs 1942’de vefat etti. Bitkiler başta olmak üzere yayınlanan çok ilmi eserleri var.

Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte soyadı ka­nunu çıkınca babasının köyünün ismini (Yazır) soyadını aldı ancak daha çok doğum yeri Elmalılı diye meş­hur oldu.Bu arada kendi gayretiyle edebiyat, fel­sefe ve mûsiki öğrendi. Ülkeyi çağdaş ilim ve medeniyet seviyesine ulaştırma­ya vesile olabileceği ümidiyle meşruti­yet idaresini hararetle savunmaya baş­ladı ve bu görüşü temsil eden İttihat ve Terakkî Cemiyeti’nin ilmiye şubesine üye oldu. Avrupayî tarzda bir meşrutiyet ye­rine şeriata uygun bir meşrutiyet mo­deli geliştirmek için çalışmalar yaptı.

Cumhuriyetle birlikte Medreseler kaldırılınca evinde inzivaya çekildi, ilmî tetkik ve araştırmalarına devam etti. Yirmi yıl kadar devam eden bu devresi, “Hak Dini Kur’an Dili” adındaki Türkçe tefsiri hazırlamasına imkân verdi.Tefsire başlamadan önce Mısırlı Prens Abbas Halim Paşa’nın teşvikiyle “Büyük İslâm Hukuku Kâmusu” ile meşgul oluyordu. Bu eserle birkaç yıl ilgilendikten sonra yarım bırakmış ve tefsiri yazmaya başlamıştır.

Hayatının son yıllarında Fransızca’dan tercümeye başladığı bir felsefe tarihi kitabını tamamlayarak ilave ettiği önemli bir önsöz ve “Metalib ve Mezahib” adıyla bastırmıştır.

Elmalı Hamdi Hoca, ayrıca devrinin güzel sanatlarından olan hat ve mûsikî ile de ilgilenmiştir. Özellikle de “Nesih” ve “Sülüs” yazılarda iyi bir hattattı. Aynı zamanda hâfız olduğu için alaturka mûsikînin çeşitli makamları ile meşgul olmuştur.

Elmalı Hamdi Hoca, 27 Mayıs 1942’de İstanbul Erenköy’de vefat etti.

Basılmış Olan Eserleri: Hak Dini Kur’an Dili,
Metalib ve Mezahib,
İrşadü’l Ahlâf fî Ahkâmi’l-Evkâf.
Basılmamış Olanları:Usûl-i Fıkıh’a ait bir eseri,
Sûrîmantığa ait bir eseri,
yarım vaziyette bir hukuk kâmusu,
eksik dir divanı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir