İlâhî Kitaplara İmanın Gereği

İlâhî Kitaplara İmanın Gereği

İslâm’ın temel inanç esaslarından biri olan ilâhî kitaplara iman, Kur’ân-ı Kerim’de şu şekilde dile getirilmektedir:
“Biz, Allah’a ve bize indirilene; İbrâhîm, İsmâîl, İshâk, Ya’kûb ve Ya’kub oğullarına (esbât) indirilene,
Mûsâ ve İsa’ya verilenlerle Rableri tarafından diğer peygamberlere verilenlere, onlardan hiçbiri arasında fark gözetmeksizin inandık ve sadece Allah’a teslim olduk” deyin.” (Bakara, 2/136; Âl-i İmrân, 3/84).
Kur’ân ve ondan önceki kitaplara iman ise şu şekilde emredilmiştir:

“Ey iman edenler! Allah’a, Peygamberine, peygamberine indirdiği Kitab’a ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah’ı meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve âhiret gününü inkâr ederse tam manasıyla sapıtmıştır.” (Nisâ, 4/136).

İlâhî Kitaplara İmanın Gereği

Yukarıdaki âyetlerde de görüldüğü gibi Kur’ân bizden tek bir kitaba yani Kur’ân’a değil, Allah nezdinden gönderilen bütün ilâhî kitaplara inanmamızı istemektedir. Ayrıca yüce kitabımız Kur’ân’da müminlerin vasıfları sayılırken “Sana ve senden öncekilere indirilenlere inanırlar.” (Bakara, 2/4) buyrulmakta, “Peygamber ve müminlerin Allah tarafından kendisine indirilene inandıkları, bunların her birinin Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettikleri” bildirilmekte (Bakara, 2/285) ve müminlerden Allah’ın kitabı olmaları bakımından aralarında ayırım yapmamaları istenmektedir. İlâhî kitaplara inanmayan veya bunların bir kısmına inanıp bir kısmını inkâr edenlerin “tam manasıyla sapıklık” içinde oldukları haber verilmektedir (Nisâ, 4/136).

Kitaplara iman, Cenâb-ı Hakk’ın insanlar arasından seçtiği peygamberlerin bazısına ilahi kitaplar gönderdiğine, söz konusu kitapların insanların hidayetine, onlara inanıp gereği ile amel edenlerin dünya ve âhiret mutluluğuna vesile olduklarına inanmak demektir. Bizler, ilâhî kitaplara, Allah tarafından peygamberlere gönderilen aslî şekilleriyle inanırız. Kur’ân, ilâhî kitaplar arasında ayırım yapmaksızın tümüne inanmayı öngörmektedir. Müslümanlar olarak bizler, Kur’ân gibi Hz. Musa’ya gönderilen Tevrat’a ve Hz. İsa’ya gönderilen İncil’e de inanırız. Çünkü inancımıza göre kitaplara imanın gerçekleşmesi için ayırım yapılmaksızın bu kitapların tümüne inanmak gerekmektedir. Dolayısıyla Ehl-i Kitab’ın mü’min vasfı kazanmak için kendi kitapları yanında Kur’ân’a da inanması gerekir.

Yazar: Prof. Dr. Rahmi YARAN

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir