İmam Birgivî Kimdir Eserleri

 İmam-ı Birgivî   (1573) 

1523 senesinde Balıkesir’de doğmuştur. Asıl adı Takıyyüddin Mehmed’dir. İlk tahsilini müderris olan babası Pir Ali’nin yanında yapmış, O’ndan Arapça, mantık ve diğer ilimleri öğrenmiştir. Daha sonra İstanbul’a gelen ve devrin âlimlerinden Ahizade Muhammed Efendi’nin dersine devam eden bir Birgivî, tahsilli tamamladıktan sonra müderrislik yapmaya başlamış, Kanuni döneminde, Edirne’de önemli devlet görevlerinde bulunmuştur. Bu arada ders okutan ve camilerde vaaz veren bir Birgivî, zamanında yaygınlaşan kabirlerde mum yakılması, ücret karşılığı Kur’an okunması gibi bid’atlara karşı çıkmıştır.

Uzunca bir süre Aydın’ın Ödemiş kazasına bağlı Birgi nahiyesindeki medresede hocalık yapan ve pek çok talebe yetiştiren Takıyyüddin Mehmed Efendi, buradaki çalışmaları sebebiyle “Birgivî” adıyla şöhret bulmuş, ömrünün sonlarına doğru tekrar İstanbul’a dönerek, sadrazam Sokullu Mehmed paşa’ya halkı idaresi ve işleri hakkında bazı alimane tavsiyelerde bulunmuştur.

Eylül 1573’te yine bir İstanbul seyahati sırasında veba hastalığına yakalanmış, hicri takvime göre elli iki yaşında vefat etmiştir. Kabri Birgi’ye getirilerek defnedilen büyük alemin Arapça gramer konusunda “el-Avamil” ve “İzhâr” isimli kitapları ve fıkıh sahasında önemli eserleri vardır.İmam-ı Birgivî Kimdir Eserleri

İmam-ı Birgivî Eserleri

 1. Tarîkat-ı Muhammediyye
 2. Vasiyetname
 3. Zuhr-ul-müteehhilîn
 4. Avâmil
 5. İzhar
 6. Emsile-i Fadliye
 7. Risâletün fî beyânırusûm- il-mesâhif-il-Osmâniyye
 8. Ravdat-ül-cennât fî usûl-il-i’tikâd
 9. Şerhuha dîs-ül-erba’în
 10. Etfal-ül-müslimîn,
 11. Ziyâret-ül-kubûr
 12. Nûr-ul-ahyâ
 13. Cilâ-ül-kulûb
 14. Muaddil-üs-salât
 15. İkâz-ün-nâimîn
 16. Dürr-ül-yetîm fî ilm-it-tecvîd
 17. Hâşiye-i Hidâye
 18. İmtihân-ül-ezkiyâ
 19. Risâletün fî usûl-il-hadîs
 20. Ta’likat ales-Sadr-iş-şerî’a
 21. Rilâletün minel âdâb
 22. Ulûmu âliyye’den bahseden manzum bir risale
 23. Risâletün fî hurmet-it-tegannî ve vucûbi isti’mâ-il-hutab
 24. Sihahı acemiyye
 25. Tefsîru sûret-il-Bekara
 26. İnkâz-ül-hâlikîn
 27. Şerhu lübâb-ül-elbâb fî ilm-il-i’râb lil-Beydâvî
 28. Kifâyet-ül-mübtedî fis-sarf
 29. Dâfiat-ül-mübtediîn ve kâşifetü butlan-ül-mülhidîn

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir