Türklerin Tarih Boyunca Kullandığı Alfabeler Nelerdir?

Türklerin Tarih Boyunca Kullandığı Alfabeler Nelerdir?

Türk yazı dilinin ilk örneklerine, Orhun abidelerinde rastlamaktayız. Göktürkler’in kullandıkları, en eski Türk alfabesinin karakterisliği hakkında şunları söylemek mümkündür; Bu Türk alfabesinin menşei hakkında çeşitli fikirler ileri sürülmüştür. Bazı işaretlerin, başka alfabelerden alınmış olduğu fikri gibi, yazının kökünü Sami alfabesine bağlamak isteyenler de çıkmıştır. Ancak şuarası muhakkak ki, orhun yazısı, Piktocjralik (resim yazı) yazıdan ziyade, Hiyeratik(resimden daha çok şekle kaçan yazı) yazı karakterinde ve kendine has özelliktedir. Zaten bugüne kadar, Göktürk alfabesinin başka yazılarından almış olduğu ispat edilmemiştir.

Türklerin Tarih Boyunca Kullandığı Alfabeler Nelerdir?
Türklerin Tarih Boyunca Kullandığı Alfabeler

Orhun yazısındaki işaretlerin bazılarının, bugüne kadar Türk kabilelerinde damga şekilde kullanılması da, bunların, bir dereceye kadar, yaratıcı Türk dehasının mahsulü olduğuna delil olabilir. Çünkü; Türkler’de damga kullanmak, çok eski olup, her boyun da kendine mahsus damga işaretleri vardır. Türkler tarafından zaman zaman kullanılan diğer alfabeler şunlardır:

Arap alfabesi; Türklere islamlıkla beraber XI. yüzyılda girmiş XX. yüzyıla kadar bütün Türkler tarafından kullanılmıştır. Farsça’dan gelen bazı ilavelerle beraber 31 harf ihtiva eder, sağdan sola yazılır.

Türklerin Tarih Boyunca Kullandığı Alfabeler Nelerdir?
TürklerinKullandığı Alfabeler

Yeni Türk alfabesi; Latin esaslı 28 harften ibaret olan bu alfabe 1928’den bu yana Türkiye’de  kullanılmaktadır. Latince’de bulunmayan ç, ı, ş, ğ, ö ve ü gibi  seslerin ilavesiyle Türkçe’nin  fonetiğine uydurulmuştur.

Bu saydığımız alfabe ve yazılardan başka, Hıristiyanlığı ve Museviliği kabul eden bazı Türk boylan tarafından da çeşitli Alfabe ve yazı sistemleri şunlardır:

1. Peçenek yazısı; Orhun-Yenisey yazısına benzer bir yazı dili olup, “Atilla Definesi” denilen ve Macaristan’da Nagy-Szen-Miklöste bulunan muhtelif ve savaş eşya ve aletlerinin üzerinde yazılıdır.

 Alfabeler
Alfabeler

2. Kuman yazısı; Hıristiyanlığı kabul eden kıpçak-kumanlarının yazısı olup, 1303’te yazılan Codex Cumanicus adlı eser bu yazı ile yazılmıştır.

3. İbrani yazısı; İsa’nın doğumundan önce Museviliği kabul eden Hazar (Azak-Kırım Türkleri) tarafından kullanılmıştır.

4. Yunan alfabesi; Ana dili Türkçe olan Karamanoğulları tarafından XV.-XX. Yüzyıllar arasında, Türkiye’de Konya-karaman civarında kullanmıştır.

5. Ermeni alfabesi; çok az kullanılmıştır.

6. İslav alfabesi; çok az kullanılmıştır.

7. Latin-Slav alfabesi; Rumeli’de yaşayan Türkler tarafından kullanmıştır.

Türklerin Kullandığı Alfabeler Nelerdir
Alfabeler

Türk kültürüne kaynak teşkil eden eski eserlerin büyük kısmı Uygur  ve Arap yazısı ile yazılmış olmakla beraber, bu yazılarla kaleme alınmış çok sayıda eser de mevcuttur.

Türklerin Tarih Boyunca Kullandığı Alfabeler Nelerdir?
Türklerin Tarih Boyunca Kullandığı Alfabeler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir