Yüce Allah’ın Doksan Dokuz İsmi: Esmâ-i Hüsnâ

Yüce Allah'ın Doksan Dokuz İsmi: Esmâ-i HüsnâKâinatta en güzel isimlerin yüce Allah’a ait olduğunu ve O’nun pek çok isminin olduğunu biliyoruz.
Peygamberimiz (s.a.v), Allah’ın (c.c) isimlerinden doksan dokuz tanesini bizlere şöyle bildirmiştir: “Allah Teala’nın doksan dokuz ismi vardır ki onları sayan ve ezberleyen cennete girer. ” Cenab-ı Hakk’ın doksan dokuz ismi, “en güzel isimler” manasına gelen “esmâ-i hüsnâ” başlığı adı altında toplanmıştır. İşte Yüce Allah’ın Doksan Dokuz İsmi: Esmâ-i Hüsnâ

1. Allah:”Eşi benzeri olmayan, bütün noksan sıfatlardan münezzeh bir tek ilah.İsimlerin sultanı.”

2. Er-Rahmân: Dünyada bütün mahlûkata isaneden, şefkat gösteren, merhamet eden.

3. Er-Rahîm: Ahirette, yalzca müminlere acıyan, merhamet eden.

4. El-Melik: Mülkün, kâinatın sahibi, mülk ve saltanatı sürekli (devamlı) olan.

5. El-Kuddûs: Her noksanlıktan uzak ve her türlü takdîse lâyık olandır.

6. Es-Selâm: Cennetteki bahtiyar kullarına selâm eden,Her türlü tehlikelerden selamete çıkaran.

7. El-Mü’min: Koruyan, güven veren, emin kılan, iman nurunu veren.

8. El-Müheymin: Herşeyi görüp gözeten, her varlığın yaptıklarından haberdar olan.

9. El-Hafîz: Her şeyi koruyucu olan.

10. El-Cebbâr: Azamet ve kudret sahibi. Dilediğini yapan ve yaptıran. Hükmüne karşı gelinemeyen.

11.El-Mütekebbir: Büyüklükte eşi, benzeri yok.

12. El-Hâlık: Yaratan, yoktan var eden. Varlıkların geçireceği halleri takdir eden.

13.El-Celîl: Celal ve azamet sahibi olan.

14. El-Musavvir: Varlıklara şekil veren ve onları birbirinden farklı özellikte yaratan.

15. El-Gaffâr: Günahları örten ve çok mağfiret eden. Dilediğini günah işlemekten koruyan.

16. El-Kahhâr: Her istediğini yapacak güçte olan, galip ve hâkim.

17.El-Hakîm: Her işi hikmetli, her şeyi hikmetle yaratan.

18- Er-Razzâk: Her varlığın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan.

19. El-Fettâh: Her türlü sıkıntıları gideren.

20. El-Alîm: Gizli açık, geçmiş, gelecek, her şeyi, ezeli ve ebedi ilmi ile en mükemmel bilen.

21.El-Kâbıd: Dilediğinin rızkını daraltan, ruhları alan.

22. El-Bâsıt: Dilediğinin rızkını genişleten, ruhları veren.

23. El-Hâfıd: Kâfir ve facirleri alçaltan.

24- Er-Râfi: Şeref verip yükselten.

25- El-Mu’ız: Dilediğini aziz eden.

26- El-Müzil: Dilediğini zillete düşüren, hor ve hakir eden.

27.El-Vâsi: Rahmet ve kudret sahibi, ilmi ile her şeyi ihata eden.

28. El-Basîr: Gizli açık, her şeyi en iyi gören.

29. El-Hakem: Mutlak hakim, hakkı bâtıldan ayıran. Hikmet sahibi.

30. El-Adl: Mutlak adil, yerli yerinde yapan.

31. El-Latîf: Her şeye vakıf, lütuf ve ihsan sahibi olan.

32. El-Habîr: Her şeyden haberdar. Her şeyin gizli taraflarından haberi olan.

33.El-Halîm: Cezada, acele etmeyen, yumuşak davranan, hilm sahibi.

34. El-Azîm: Büyüklükte benzeri yok. Pek yüce.

35. El-Gafûr: Affı, mağfireti bol.

36. Eş-Şekûr: Az amele, çok sevap veren.

37. El-Aliyy: Ey Yüceler yücesi, çok yüce.

38. El-Kebîr: Büyüklükte benzeri yok, pek büyük.

39. El-Azîz: İzzet sahibi, herşeye galip olan, karşı gelinemeyen.

40. El-Mukît: Rızıkları yaratan.

41. El-Hasîb: Kulların hesabını en iyi gören.

42.El-Bâri: Her şeyi kusursuz ve mütenasip yaratan.

43. El-Kerîm: Keremi, lütuf ve ihsânı bol, karşılıksız veren, çok ikram eden.

44. Er-Rakîb: Her varlığı, her işi her an gözeten. Bütün işleri murakabesi altında bulunduran.

45. El-Mucîb: Duaları, istekleri kabul eden.

46. Es-Semi: Her şeyi en iyi işiten, duaları kabul eden.

47.El-Vehhâb: Karşılıksız nimetler veren, çok fazla ihsan eden.

48. El-Vedûd: İyiliği seven, iyilik edene ihsan eden. Sevgiye layık olan.

49. El-Mecîd: Nimeti, ihsanı sonsuz, şerefi çok üstün, her türlü övgüye layık bulunan.Yüce Allah'ın Doksan Dokuz İsmi: Esmâ-i Hüsnâ

50.El-Muîd: Yarattıklarını yok edip, sonra tekrar diriltecek olan.

51. Eş-Şehîd: Zamansız, mekansız hiçbir yerde olmayarak her zaman her yerde hazır ve nazır olan.

52. El-Hak: Varlığı hiç değişmeden duran. Var olan, hakkı ortaya çıkaran.

53. El-Vekîl: Kulların işlerini bitiren. Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran.

54. El-Kaviyy: Kudreti en üstün ve hiç azalmaz.

55. El-Metîn: Kuvvet ve kudret menbaı, pek güçlü.

56. El-Veliyy: Müslümanların dostu, onları sevip yardım eden.

57. El-Hamîd: Her türlü hamd ve senaya layık olan.

58. El-Muhsî: Yarattığı ve yaratacağı bütün varlıkların sayısını bilen.

59. El-Mübdi: Maddesiz, örneksiz yaratan.

60.El-Bâis: Mahşerde ölüleri dirilten, Peygamber gönderen.

61. El-Muhyî: İhya eden, yarattıklarına can veren.

62. El-Mümît: Her canlıya ölümü tattıran.

63.El-Hayy: Ezeli ve ebedi bir hayat ile diri olan.

64. El-Kayyûm: Mahlukları varlıkta durduran, zatı ile kaim olan.

65. El-Vâcid: Kendisinden hiçbir şey gizli kalmayan, hiçbir şeye muhtaç olmayan.

66. El-Mâcid: Kadri ve şânı büyük, keremi, ihsanı bol olan.

67. El-Vâhid: Zat, sıfat ve fiillerinde benzeri ve ortağı olmayan, tek olan.

68. Es-Samed: Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, herkesin muhtaç olduğu merci.

69. El-Kâdir: Dilediğini dilediği gibi yaratmaya muktedir olan.

70. El-Muktedir: Dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi kolayca yaratan kudret sahibi.

71. El-Mukaddim: Dilediğini yükselten, öne geçiren, öne alan.

72. El-Muahhir: Dilediğini alçaltan, sona, geriye bırakan.

73. El-Evvel: Ezeli olan, varlığının başlangıcı olmayan.

74. El-Âhir: Ebedi olan, varlığının sonu olmayan.

75.El-Müntekım: Asilerin, zalimlerin cezasını veren.

76. El-Bâtın: Aklın tasavvurundan gizli olan.

77. El-Vâlî: Bütün kâinatı idare eden, onların işlerini yoluna koyan.

78. El-Müteâlî: Son derece yüce olan.

79. El-Berr: İyilik ve ihsanı bol olan.

80. Et-Tevvâb: Tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan.

81.El-Mugnî: Müstağni kılan. İhtiyaç gideren, zengin eden.

82.El-Afüvv: Affı çok olan, günahları mağfiret eden.

83. Er-Raûf: Çok merhametli, pek şefkatli.

84. Mâlik-ül Mülk: Mülkün, her varlığın sahibi.

85. Zül-Celâli vel İkrâm: Celal, azamet, şeref, kemal ve ikram sahibi.

86. El-Muksit: Mazlumların hakkını alan, adaletle hükmeden, her işi birbirine uygun yapan.

87. El-Câmi: İki zıttı bir arada bulunduran. Kıyamette her mahlûkatı bir araya toplayan.

88. El-Ganiyy: İhtiyaçsız, muhtaç olmayan, her şey Ona muhtaç olan.

89. En-Nûr: Âlemleri nurlandıran, dilediğine nur veren.

90- El-Mâni: Dilemediği şeye mani olan, engelleyen.

91- Ed-Dârr: Elem, zarar verenleri yaratan.

92. En-Nâfi: Fayda veren şeyleri yaratan.

93. Es-Sabûr: Ceza vermede, acele etmeyen.

94. El-Hâdî: Hidayet veren.

95.El-Bedî: Misalsiz, örneksiz harikalar yaratan. (Eşi ve benzeri olmayan).

96. El-Bâkî: Varlığının sonu olmayan, ebedi olan.

97.Er-Reşîd: İrşada muhtaç olmayan, doğru yolu gösteren.

98.El-Vâris: Her şeyin asıl sahibi olan.

99.Ez-Zâhir: Yarattıkları ile varlığı açık, aşikâr olan, kesin delillerle bilinen.Yüce Allah'ın Doksan Dokuz İsmi: Esmâ-i Hüsnâ

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir